Köprätt

Allmän köprätt
Juridisk hjälp i konflikter mellan köpare och säljare. Har du nyligen köpt eller sålt någonting såsom en bil, båt, en bostadsrätt, en maskin eller annat? Har det uppstått problem i affären, eller befinner du dig redan i en tvist? Då kan det vara nödvändigt att konsultera en jurist eller advokat som är specialiserad inom området för juridiska aspekter av köp av lösa tillgångar, även känt som köprätt. Våra jurister är tillgängliga för att bistå dig, oavsett om du står på gränsen till en tvist eller redan befinner dig mitt i en konflikt.

Konsumentköp
När det gäller köp av lösa föremål, som exempelvis elektronik, kläder, möbler, båtar, bilar och andra fordon, mellan näringsidkare och konsumenter, regleras detta av Konsumentköplagen (2022:260). Konsument definieras enligt 2 § som en fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som inte är relaterade till näringsverksamhet. Konsumentköplagen ger starkare skydd för köpare jämfört med andra situationer. Lagen är obligatorisk till förmån för konsumenten, vilket innebär att avtal som ger sämre skydd för konsumenten än vad lagen föreskriver inte är giltiga. Notera att om du köper en vara via internet från en näringsidkare i ett annat land, gäller lagen endast om säljaren specifikt riktar sig mot Sverige genom exempelvis en svensk webbsida. Annars tillämpas det landets lagstiftning där säljaren är belägen, i de flesta fall landets konsumentköplag.

Köp mellan näringsidkare och privatpersoner eller mellan privatpersoner
Köplagen (1990:931) tillämpas när lösa tillgångar köps mellan privatpersoner och mellan företag. Denna kategori innefattar varor såsom nämnda tidigare, men även köp av aktier, företagsverksamheter och bostadsrätter. Köplagen tillämpas inte på fast egendom, såsom fastigheter, där istället Jordabalken (1970:994) gäller. Köplagen erbjuder inte samma skyddsnivå för köparen som Konsumentköplagen. Köplagen är mer balanserad mellan köpare och säljare, och avtalsparterna kan komma överens om villkor som avviker från lagen. Branschens sedvänja och handelsbruk kan även ersätta lagens bestämmelser. För fördjupad information om köplagen mellan företag, kontakta oss via mejl eller telefon.

Internationella köp mellan näringsidkare
Vid internationella köp av varor mellan företag som är belägna i olika länder, har parterna rätt att välja vilken nations lag som ska gälla i avtalet. Om svensk lag väljs, tillämpas Lag om internationella köp (CISG) från 1987. Om ingen vald lag anges i avtalet, gäller normalt den lag som råder i säljarens hemland enligt Lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker från 1964. Observera att över 80 länder är undertecknare av samma FN-konvention som Sverige, vilket innebär att CISG tillämpas på samma sätt i de länderna när deras egna lagar är tillämpliga. För mer information om internationell köprätt (CISG), se vår informationssida. Om både köpare och säljare är privatpersoner, tillämpas normalt lagstiftningen i säljarens hemland. Om parterna har angett att svensk lag ska gälla i avtalet, tillämpas istället köplagen.

Villkor för säljarens ansvar
För att säljaren ska vara ansvarig för ett upptäckt fel måste det uppfylla vissa kriterier: Felen måste vara av en typ som faller inom ramen för köprätten, vilket innebär att de påverkar varans skick i enlighet med avtalet eller vad köparen rimligtvis kan förvänta sig. Felet måste vara ursprungligt. Om det finns en skyldighet att inspektera varan måste detta ha utförts, och reklamationen måste göras inom skälig tid från tidpunkten då felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Juridisk hjälp möjliggör snabba lösningar
Konflikter löses inte alltid genom att anlita en advokat eller jurist. Ett alternativt sätt att hantera tvister, särskilt i konsumentärenden, kan vara att använda sig av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Dock väljer näringsidkare ofta att ignorera nämndens rekommendationer. Det är heller inte möjligt att använda detta förfarande när det handlar om en privat säljare eller näringsidkare. Det är i många fall fördelaktigt att konsultera en jurist innan en tvist når domstol. Att göra detta kan stärka din ställning och underlätta en tidig lösning. I ett första skede kommer vi att ta kontakt med den andra parten och presentera dina krav med stark juridisk argumentation. Oavsett om motparten är en privatperson eller företag, är den första kontakten ofta tillräcklig för att lösa tvisten innan en rättslig process inleds. Om tvisten ändå går till domstol, kommer en rättens avgörande att utgöra ett bindande rättsligt prejudikat för motparten.

Omskrivning av information om köprätt och juridisk hjälp
Östbemanningen, vårt team av erfarna jurister, är specialiserat på köprätt, vilket innebär juridiska aspekter av köp av varor. Vi är experter inom området och hanterar olika typer av tvister. Det kan vara konflikter med bilhandlare, försäkringsbolag, eller mellan privatpersoner. Dessutom stödjer vi kunder i ärenden som rör internationella köp. Oavsett om du är köpare eller säljare, är vi redo att hjälpa dig med alla dina juridiska behov inom köprätt i hela Sverige.

Vi strävar alltid efter att driva dina mål framåt på det snabbaste, mest effektiva och kostnadseffektiva sättet. Vår bedömning av din sak är ärlig och tydlig. Om vi anser att utsikterna till framgång är små, tar vi inte på oss fallet.

När du upptäcker fel på en vara som du har köpt och anser att säljaren är ansvarig för, är det viktigt att du reklamerar felet inom skälig tid från det att du upptäckte det eller borde ha upptäckt det. Reklamation är en nödvändig förutsättning för att du ska kunna kräva rättelser som avhjälpning, hävning, prisnedsättning eller skadestånd. Dessutom är en genomförd reklamation avgörande för att kunna dra nytta av rättskyddsförsäkringen, som täcker juridiska kostnader.

För de flesta bil- eller båtförsäkringar finns ett rättsskyddsmoment inkluderat. För andra typer av köp kan rättsskydd ingå i hem- eller företagsförsäkringen. Denna del av försäkringen täcker kostnader för juridiskt ombud upp till en viss gräns. Om du tecknade försäkringen senast samma dag som du köpte varan, täcker den vanligtvis tvister med säljaren. Säljaren kan också dra nytta av försäkringen om de var försäkrade på försäljningsdagen.

För att effektivisera processen rekommenderar vi att du gör reklamationen innan du kontaktar oss. Det gör att vi snabbt kan skicka in en ansökan till ditt försäkringsbolag. Mer information om priser och rättsskydd finns tillgänglig.

Lagen anger ingen specifik metod för att göra en reklamation, men vanliga metoder inkluderar att skicka ett rekommenderat brev eller e-post. Viktigast är att i reklamationen beskriva fel på varan och att du avser att hålla den andra parten ansvarig för dessa fel. Oavsett hur du gör din reklamation är det viktigt att spara en kopia som bevis för att reklamationen har skett.