Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik
Tillhandahåller professionell rådgivning inom området för fastigheter och bostadsrätter. Vanliga tvistefrågor inkluderar ärenden relaterade till dolda fel, servitut och konflikter med bostadsrättsföreningar. Nedan finner du några av de mest frekvent förekommande frågorna inom fastighetsrätten.

Dolda fel i fastighet
Frågan om dolda fel i en fastighet kretsar i grunden kring ansvarsfördelningen mellan säljaren och köparen när det gäller att åtgärda fel. Det centrala övervägandet är om felet skulle ha varit upptäckbart för en "kunnig lekman". Om svaret är nej, klassificeras felet som dolt och ger köparen rätt till prisavdrag. I extrema fall kan även hävning av köpet vara en möjlighet. I vissa situationer där felet inte är dolt kan det vara möjligt att söka ersättning från en eventuell besiktningsman.

Dolda fel i bostadsrätt
Dolda fel i en bostadsrätt involverar samma grundläggande problem som dolda fel i fastigheter, men bedöms enligt andra regler. Detta beror på att en bostadsrätt, ur juridisk synvinkel, betraktas som lös egendom snarare än fast egendom. Bedömningen av dolda fel i bostadsrätt sker därför enligt köprättslig lagstiftning, på liknande sätt som för lösa föremål såsom bilar, båtar och liknande

Reklamation
Det är av yttersta vikt att reklamera fel i en fastighet eller bostadsrätt inom skälig tid från dess upptäckt. Om felet inte reklameras inom en angiven tidsram förlorar man rätten att framföra anspråk angående felet. Vi är här för att assistera dig med att formulera en reklamation som uppfyller juridiska krav och acceptanskriterier.

Gåva av fastighet
Att överlåta en fastighet eller bostadsrätt som gåva ger upphov till främst skattemässiga överväganden. Vi kan hjälpa dig att bedöma vad som klassificeras som en gåva skattemässigt och vad som anses vara ett köp. Om gåvan skattemässigt behandlas som ett köp kommer givaren att vara föremål för kapitalvinstbeskattning. Kontakta oss angående upprättande av gåvobrev där du även har möjlighet att boka ett telefonmöte för mer djupgående detaljer.


Köp och försäljning av fastigheter/bostadsrätter
Vi agerar som din ombudsperson i samband med din fastighets- eller bostadsrättsaffär. Att förvärva en fastighet eller bostadsrätt representerar oftast en betydande investering, möjligen den största i ens liv. Med tanke på de betydande beloppen involverade utgör en fastighetsaffär alltid en viss risk. Vi har insikten om de potentiella fallgroparna inom fastighetsaffärer och kan stödja dig genom att upprätta köpekontrakt, hantera lagfartsansökningar, och utforma friskrivningsklausuler med mera.

Servitut
Tvister kring servitut är vanliga, och särskilt problematiska är ofta gränsdragningsfrågor relaterade till avtalsservitut. Tveka inte att kontakta oss så assisterar vi dig.