1 Sammanfattning från SKM angående RUT-avdraget för flyttjänster

Skattereduktion för rutarbete ges för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Till flytt mellan bostäder räknas flytt från den plats bohaget magasinerats till den nya bostaden förutsatt att flytten från platsen för magasinering till den nya bostaden sker inom två år från det att utflyttning från den gamla bostaden skedde. Skattereduktion för flytt från magasin till ny bostad kan bara ges för sådan flytt där magasinering skett 1 augusti 2016 eller senare. Kostnad för magasinhyra ger inte rätt till skattereduktion.

Skattereduktion ges även för flytt till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt förutsatt att dessa har ett direkt samband mellan flytten mellan bostäder.

Skattereduktion ges endast för arbetskostnad i samband med flytt. Skattereduktion ges inte för kostnader för flyttbil, flyttkartonger och annat material.

2 Frågeställning

Den 1 augusti 2016 införs bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229), IL om rätt till skattereduktion för köp av arbete med flytt av bohag och lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Fråga har uppkommit om inom vilken tid flytt från magasin till den nya bostaden ska göras för att flytten ska anses ske som ett led i flytt mellan bostäder.

3 Gällande rätt m.m.

Från och med den 1 augusti 2016 ges skattereduktion för husarbete för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder, 67 kap. 13 § 7. IL.

De nya reglerna tillämpas på arbete som har utförts och betalats efter den 31 juli 2016, övergångsbestämmelserna till 67 kap. 13 § IL.

I prop. 2015/16:99 s. 35 ff. anges bland annat följande beträffande flytt mellan bostäder.

”Det är relativt vanligt förekommande i samband med flytt mellan bostäder att hela eller delar av den egendom som ska flyttas till en annan bostad tillfälligt magasineras. En anledning kan t.ex. vara att en tidigare bostad frånträtts innan en ny hunnit tillträdas. Regeringen anser därför till skillnad från Skatteverket att transportering till och från magasinering av bohag och annat lösöre bör omfattas under förutsättning att detta utgör ett led i flytten mellan bostäder. Skatteverket har efterlyst ett tydliggörande av hur länge en magasinering får pågå. Detta är emellertid något som ytterst måste avgöras i rättstillämpningen. För att anses som ett led i flytten måste magasineringen vara av övergående natur. Är det fråga om magasinering av mer permanent karaktär ger arbetet inte rätt till RUT-avdrag. Skatteverket har efterlyst ett förtydligande av om magasinering under pågående försäljning, inför fotografering och visning av bostaden, omfattas. Det avgörande är om en magasinering utgör ett led i en flytt. Detta är något som måste bedömas i det enskilda fallet.”

Skattereduktion ges endast för arbetskostnad. Av ovan angiven prop. S. 36 framgår följande:

”Underlag för skattereduktion utgörs enligt nuvarande bestämmelser av utgifter för arbete. Utgifter för material, maskiner eller annan utrustning och resor samt annat som inte avser arbete ingår inte. Det finns ingen anledning att införa några särskilda bestämmelser för vad som ska ingå i underlaget för flyttjänster. Kostnader för t.ex. flyttbil och magasinhyra ger således inte rätt till RUT-avdrag”

4 Bedömning

Arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder räknas som rutarbete. Även arbetskostnad som utgörs av flytt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder ger rätt till skattereduktion. För att flytt till och från magasinering ska ge rätt till skattereduktion krävs att magasineringen utgör ett led i flytten mellan bostäder. Skattereduktion för arbete med flytt till och från magasinering kan anses ha ett direkt samband med flytt mellan bostäder förutsatt att flytten från magasineringen till den nya bostaden sker inom två år från det att flytten från den gamla bostaden skedde.

Även arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre som sker till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt och som har ett direkt samband med flytt mellan bostäder ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion för flytt från magasinering kan endast ske för arbete som utgör ett led i flytt mellan bostäder där flytten från den gamla bostaden skedde 1 augusti 2016 eller senare.

1. Priset
1.1 Löpande/fast räkning
Öst Bemanning debiterar enligt löpande räkning enligt det timpris som offererats och framgår av bokningsbekräftelsen – härvid tillämpas inga extra avgifter, såsom fram- och hemkörningsavgift. Om bohaget inte besiktigats av bolaget så innebär en uppskattning om hur lång tid flytten ska ta inget bindande löfte och flytten kan av olika omständigheter som inte beror på Öst Bemanning ta längre tid (t.ex. att bohaget är osedvanligt omfattande för fastighetens storlek, dålig framkomlighet, trasig hiss m.m.). Har fast pris lämnats så framgår även detta av bokningsbekräftelsen och i sådana fall gäller detta pris.
1.2 Bolagets rätt till pristillägg
Vid debitering enligt löpande räkning tas tungtillägg ut med 1500 kr för osedvanligt tunga/svårflyttade föremål som ex. piano, bubbelbadkar, kassaskåp och liknande. Även vid fast pris kan ett extra tungtillägg debiteras om kunden inte har meddelat Öst Bemanning om tunga föremål när offert gavs eller andra oväntade som Öst Bemanning inte skäligen kunnat räkna med, omständigheter som exempelvis dålig framkomlighet, felaktig uppgift om hiss, särskilt värdefulla/ömtåliga föremål m.m.
1.3 Timprisets beräkning
Timpris debiteras från att Öst Bemanningen påbörjat arbetet där flytten utgår ifrån till det att flytten är avslutad och godset avlämnat. Ingen timdebitering tas ut under fram- och hemkörning av bolagets fordon.
1.4 Bolagets informationsskyldighet
Visar det sig att uppdrag enligt löpande räkning kommer att bli väsentligt dyrare p.g.a. exempelvis att bohaget inte får plats i en lastbil så inhämtar bolaget anvisningar från beställaren om hur denne vill fortsätta.
 
2. Bolagets ansvar
2.1 Ansvar för skada på befordrad egendom
Öst Bemanning är ansvarig för skada på egendom när det är i befordran på företagets fordon samt under i- och urlastning. Detta ansvar omfattar inte sådant som packas av kunden och som har fått bristfälligt emballage eller om det annars är orsakat av ett förhållande på konsumentens sida eller handlar om ömtåliga föremål som skadats trots att bolaget vidtagit tillbörlig omsorg. Ansvaret för skadat gods ska dock inte överstiga kontraktssumman eller den förväntade timdebiteringen om inte grov vårdslöshet ligger bolaget till last. För eventuella följdsskador (indirekt förlust), tidsspillan m.m. till följd av skadat gods ansvaras ej.
2.2 Bolagets ansvar för skada på kundens övriga egendom
För att vara berättigad till ersättning för skada på övrig egendom krävs att försumlighet ligger bolaget till last. Ansvaret ska inte heller överstiga kontraktssumman eller den förväntade timdebiteringen om inte grov vårdslöshet ligger bolaget till last. Vidare kommer det an på kunden att upplysa Öst bemanning AB om någon enskild möbel eller egendom i bohaget representerar ett avsevärt högt värde som måste packas på ett mer noggrant sätt än övriga saker. Öst bemanning AB äger rätt att neka transportera egendom av särskilt högt värde om ej specialförsäkring tecknas av kunden.
3. Reklamation
Reklamation ska ske inom två veckor från det att beställaren upptäckt felet.
4. Betalning
4.1 Betalning direkt
Öst Bemanning har rätt att kräva betalning direkt i samband med att godset är lossat och flytten är utförd. I sådana fall görs direktbetalning med kortterminal. Kan priset inte fastställas fullt ut på plats eller har kunden en motfordran på bolaget, är kund ändå skyldig att betala 50 % av kontraktssumman omedelbart.
4.2 Betalning mot faktura
I andra fall tillämpas 14 dagars faktura. Om detta inte är överenskommet innan så är det upp till Öst Bemanning att helt på egen hand avgöra om fakturakredit ska beviljas.

Obs! FRISKRIVNING: Om inte fast pris överenskommits på bokningsbekräftelsen gäller löpande timdebitering tills flytten är avslutad, det gäller oavsett om kunden fått uppfattningen att bohag rymdes på ett flyttlass och att flytten krävde två lass, detta andra lass debiteras således med gällande timpris inklusive moms. Endast om Takpris eller Fast pris finns inskrivet i bokningen kan detta göras gällande AV KUNDEN.

Titta gärna på vår hemsida: www.ostbemanningen.se eller kontakta oss: kjell@ostbemanningen.se

 

Öst Bemanning AB tillsammans med bemanningsföretaget SA31 orgnr: 556756-3977 har avtalad företagsförsäkring med ansvar för 10 miljoner SEK via Swedbank och Sparbankerna. Försäkringsnummer: 2710087. Specifikation kan på begäran skickas per mail.

 

ÖST BEMANNING AB  är ett väletablerat företag inom branschen med säte i Stockholm. Vi är inriktade på att ge en bra och effektiv service till rimliga priser. Vi har lång erfarenhet av internationella såväl som nationella flyttjobb och därmed en bred kompetens inom företaget. Vårt arbetsfält är hela EU. Vi är lyhörda för kundernas krav och önskemål och utformar flytten enligt detta.
Vår policy är med andra ord att varje uppdrag litet som stort ska resultera i en 100 % NÖJD KUND, det är vår målsättning och strävan att uppfylla detta.


OBS: I FÖREKOMMANDE FALL OCH PÅ BEGÄRAN SKALL FLYTTJÄNSTEN BETALAS KONTANT ELLER VIA PAYPALS KORTBETALNING MED VISA/MASTERCARD ELLER DYLIKT KORT. DÅ STÄLLS EN E-FAKTURA UT TILL AKTUELL E-POSTADRESS SOM KAN BETALAS ÖVER NÄTET INNAN BOHAGET LOSSAS PÅ ADRESS.

 

”Stockholms-flyttar”, dvs inom Stockholms län mellan Södertälje och Norrtälje debiteras normalt alltid på löpande räkning per timme och i gengäld är fram/hemkörning utan kostnad inom Stockholms kommun med närliggande förorter vilket normalt debiteras minst en timme av de flesta flyttfirmor. Vi debiterar strikt ENDAST efter nedlagd arbetstid således. Vi kan dock ge maxpris/takpris efter att vi besiktat bohagsvolymen för fastställande av uppskattad tidsåtgång om så önskas.

 

Debiteringen för våra flytt och städtjänster debiteras f.n. enligt följande:

Stor lastbil som rymmer 50 m3 med två (2) stycken erfarna flyttarbetare
debiteras med 695:- inkl moms och RUT ( per arbetad timme)

Stor lastbil som rymmer ca 50 m3 med tre (3) stycken erfarna flyttarbetare
debiteras med 869:- inkl moms efter det s.k. RUT-avdraget.

Stor lastbil som rymmer ca 50 m3 med fyra (4) stycken erfarna flyttarbetare
debiteras med 1086:-  inkl moms efter det s.k. RUT-avdraget.

PACKNING AV TVÅ (2) ERFARNA PACKMÄSTARE DEBITERAS MED
375:- inkl moms för 2 man inkl RUT-avdrag. (Packningsmaterial tillkommer) som görs någon dag innan flytten.

Flyttjobbet pågår ”normalt” mellan 2-12 timmar i Stockholm eller även mer och då delar vi upp flytten på två dar och kostnadsförslaget vi erbjuder Er kommer att baseras på tillgängliga uppgifter om den specifika flytten som ni tillhandahåller oss. Vi besiktar hemma hos er kostnadsfritt om så önskas för att fastställa exakt flyttvolym för att eventuellt kunna ge ett takpris/maxpris/antal timmar både för packningsjobb och flyttjobb.


Flyttkartonger kan med fördel lånas av oss upp till en månad  Obs: Deposition utgår med 20: – per kartong som betalas tillbaka vid återlämnande av flyttkartonger. Alternativt  säljes till självkostnadspris mellan 5-10:- st så kan uppackning ske i lugn och ro då de inte behöver lämnas tillbaka.


Vi kan göra flyttstädningar av högsta kvalitet för 29: – per
kvadratmeter.  (Efter RUT-avdrag) VI LÄMNAR ALLTID NÖJD-KUND-GARANTI 
vilket innebär att reklamation kan göras och slarv åtgärdas kostnadsfritt om det reklameras per omgående. Städningen skall nämligen avsynas och godkännas på plats efter avslutad flyttstädning. Det faller på kundens ansvar att avsyna städning ordentligt. Var vänlig observera att Öst Bemanning AB:s allmänna bestämmelser tillämpas på flyttstädning och reklamation som görs efter en vecka beaktas inte. Allt för att undvika orimliga tvistemål angående städningens kvalitet. Läs Öst Bemannings villkor för flyttstädning i bifogad fil.


Observera att priset är efter det s.k. RUT-avdraget (skattereduktion) och inklusive moms

Se vår hemsida www.ostbemanningen.se

MAGASINERING:

Vi samarbetar med de etablerade företagen SHURGARD och PELICAN när det gäller magasinering för kortare eller längre tid. Ring oss för närmare information.

Öst Bemanning AB är godkänt av Skattemyndigheten för F-skattsedel. Organisationsnummer : 556956-8503

Vi vill gärna att ni besöker vår hemsida:www.ostbemanningen.se inför Er flytt för värdefulla tips och idéer
som kan vara till stor hjälp

Med Vänliga Hälsningar

Jari Åman, arbetsledare

Öst Bemanning AB

Mobil Tel: 07 226 133 40. Kontor: 08-668 58 54. E-post: kjell@ostbemanningen.se 

hemsida: www.ostbemanningen.se